MOULD RELEASE AGENTS  
R-11 น้ำยาทาแบบชนิดผสมน้ำได้

น้ำยาทาแบบหล่อคอนกรีต R-11 ได้ทำการปรับปรุง เพื่อให้ผสมได้กับน้ำและให้ใช้ได้ดีกับแบบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นไม้หรือโลหะ

ไม่ทำให้คอนกรีตติดกับแบบเมื่อทำการถอดแบบ และไม่เกิดความเสียหายต่อรูปทรงของคอนกรีต เมื่อใช้น้ำยาทาแบบ R-11 จะทำให้เกิดฟิล์มบาง ๆ เคลือบระหว่างแบบกับเนื้อคอนกรีต เมื่อเทคอนกรีตลงแบบจะช่วยให้คอนกรีตไหลได้คล่อง เมื่อถอดแบบผิวคอนกรีตที่แกะออกมาจะสวยงามไม่เป็นรังผึ้ง และเป็นการรักษาแบบให้คงทนขึ้น

ในกรณีที่เป็นแบบเหล็ก น้ำยาทาแบบ R-11 ยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดสนิมของแบบเหล็กและทำความสะอาดแบบได้ง่ายขึ้นด้วย
ในกรณีที่เป็นแบบไม้ น้ำยาทาแบบ R-11 ยังช่วยป้องกันการดูดซับน้ำของไม้จากคอนกรีต

  • ทำให้ถอดแบบได้ง่าย เพราะคอนกรีตไม่ติดผิวแบบ
  • ทำให้ผิวคอนกรีตเรียบสม่ำเสมอ
  • ทำให้คอนกรีตไหลตัวได้ดีขณะเข้าแบบ
  • ป้องกันและรักษาแบบ ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น
  • ป้องกันการซึมของน้ำปูน
  • ทำให้เกิดการประหยัดด้านแรงงาน เพราเทคอนกรีตได้ง่าย และทำให้ประหยัดด้านวัสดุอุปกรณ์ เพราะแบบจะมีอายุการใช้งานนานครั้งขึ้น
 R-12 น้ำยาทาแบบสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป

น้ำยาทาแบบหล่อคอนกรีต R-12 นี้ จะทำให้คอนกรีตไม่ติดแบบเมื่อทำการถอดแบบ และไม่เกิดความเสียหายต่อรูปทรงของคอนกรีต

เมื่อใช้น้ำยาทาแบบ R-12 จะทำให้เกิดเป็นฟิล์มบาง ๆ เคลือบแบบ กั้นระหว่างแบบกับเนื้อคอนกรีต เมื่อเทคอนกรีตลงแบบจะช่วยให้คอนกรีตไหลได้คล่อง

เมื่อถอดแบบผิวคอนกรีตที่แกะออกมาจะสวยงามไม่เป็นรังผึ้ง และเป็นการรักษาแบบให้คงทนขึ้น

ในกรณีที่เป็นแบบเหล็ก น้ำยาทาแบบ R-12 ยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดสนิมของแบบเหล็ก และทำความสะอาดแบบได้ง่ายขึ้นด้วย

ในกรณีที่เป็นแบบไม้ น้ำยาทาแบบ R-12 ยังช่วยป้องกันการดูดซับน้ำของไม้จากคอนกรีต จะทำให้คอนกรีตรับแรงได้ดีขึ้น